Organiziranost zbornice

_

Območno obrtno-podjetniško zbornico Radovljica upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, kolegij, nadzorni odbor in predsednik zbornice. 

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Shema organiziranosti

_

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje od 15 do 18 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz: 

  • vseh štirih občin (Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica) in 
  • opravljajo različne dejavnosti. 

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 5 do 9 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik – mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih dejavnosti in upošteva teritorialno pokritost. 

Kolegij sestavljajo predsednik in oba podpredsednika upravnega odbora in je posvetovalni organ zbornice. 

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in dva člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.

Člani upravnega odbora

_

Funkcija

Ime in priimek

Podjetje

Predsednica

Marija Hudovernik

Športna konfekcija MIMI Hudovernik Marija, sp.

Podpredsednik

Branko Slamar

Gostilna pri Hrvatu, Branko Slamar s.p.

Podpredsednik

Anton Podobnik

Elektro – termo storitve ETS Podobnik d.o.o.

Članica UO

Sabina Markelj

Avto Markelj avtoservis in trgovina Sabina Markelj s.p.

Član UO

Sebastijan Slivnik

ELCO – elektrostoritve Sebastijan Slivnik s.p.

Član UO

Jožef Ropret

Prevoz tovora Jožef Ropret s.p.

Član UO

Matjaž Bohinc

B&B WOODHOUSE sobodajalstvo Matjaž Bohinc s.p.

ORGANIGRAM OOZ

Člani skupščine

_

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

S.P. /DRUŽBA

DEJAVNOST

STATUS

1.

JOŽE FELICIJAN

Felicijan d.o.o., Podnart

AVTOSERVISNA DEJAVNOST

100% družbenik

2.

ANTON PODOBNIK

ETS PODOBNIK D.O.O., Lesce

STROJNE INŠTALACIJE

100% družbenik

3.

BRANKO SLAMAR

S.P., Srednja vas v Bohinju

GOSTINSTVO

samostojni podjetnik

4.

JOŽE LANGUS

S.P., Podnart

GOSTINSTVO IN AVTOSERVIS

samostojni podjetnik

5.

GREGOR KOCJANC

S.P. Srednja vas v Bohinju

KLEPARSTVO IN KROVSTVO

samostojni podjetnik

6.

SAMO MARKELJ

S.P., Podnart

LESNA DEJAVNOST

samostojni podjetnik

7.

IRENA GODEC

S.P., Bohinjska Bistrica

IZDELAVA LESNIH KRP

samostojna podjetnica

8.

MATJAŽ BOHINC

S.P. Brezje

SOBODAJALSTVO, RAČUNOVODSKI SERVIS

samostojni podjetnik

9.

KRSTO TRIPIČ

HOTEL TRIPIČ D.O.O., Bohinjska Bistrica

GOSTINSTVO

(prokurist, družbenik 92,5%)

10.

JANEZ ŽVAN

S.P., Zgornje Gorje

AVTOPREVOZNIŠTVO

samostojni podjetnik

11.

MARIJA HUDOVERNIK

S.P., Begunje na Gorenjskem

ŠIVANJE ŠPORTNE KONFEKCIJE

samostojna podjetnica

12.

MIRA NASTRAN

S.P., Bled

FRIZERSKA DEJAVNOST

samostojna podjetnica

13.

MAJA SUŠNIK

S.P., Bohinjska Bistrica

PLASTIKA IN ČIPKARSTVO

samostojna podjetnica

14.

SABINA MARKELJ

S.P., Brezje

AVTOSERVISNA DEJAVNOST

samostojna podjetnica

15.

SEBASTIJAN SLIVNIK

S.P., Zgornje Gorje

ELEKTRO DEJAVNOST

samostojni podjetnik

16.

SREČO VIDIC

S.P., Bled

AVTOPREVOZNIŠTVO

samostojni podjetnik

17.

JOŽEF ROPRET

S.P., Bohinjska Bela

AVTOPREVOZNIŠTVO

samostojni podjetnik

Člani nadzornega odbora

_

Z. št.

IME IN PRIIMEK

S.P. /DRUŽBA, KRAJ

DEJAVNOST

FUNKCIJA

1.

JURE KURALT

S.P., Lesce

GOSTINSTVO

predsednik

2.

SAŠO FINŽGAR

S.P., Podnart

KOVINSKA DEJAVNOST

član

3.

BOJAN BRGLEZ

S.P., Bohinjska Bela

GRAFIČNA DEJAVNOST

član

Člani kolegija

_

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

S.P. /DRUŽBA, KRAJ

DEJAVNOST

STATUS

1.

MARIJA HUDOVERNIK

S.P., Begunje

šiviljstvo

predsednica

2.

BRANKO SLAMAR

S.P., Bohinj

gostinstvo

podpredsednik

3.

ANTON PODOBNIK

družbenik in direktor, Lesce

strojne inštalacije

podpredsednik