DELOVNOPRAVNI VIDIK OBRAČUNA (MINIMALNE) PLAČE, NADOMESTIL PLAČE, DODATKOV IN POVRAČIL STROŠKOV – 20.9.2023 (BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR)


Plača je eden izmed temeljnih institutov v delovnem pravu. Način obračuna plače, način določanja višine dodatkov, povračil stroškov v zvezi z delom in način izračunavanja nadomestila in njegova višina pa mora biti znana tudi kadrovikom in pravnikom, ki se ukvarjajo z delovnimi razmerji. V prvi vrste gre pri teh institutih za delovnopravno vprašanje in določanje pravic delavcev, ki temeljijo na delovnopravnih predpisih. Šele nato sledi davčni vidik teh pravic. Pogledali si bomo, kako se obračuna minimalna plača in kaj pomeni minimalna osnova za obračun prispevkov. Pomembno poglavje predstavlja tudi obračunavanje dodatkov. Od katere osnove se obračunajo in kje je določena višina dodatkov? Pomembni sestavini plače sta tudi delovna in poslovna uspešnost. Med njima je pomembna razlika. Pomemben del časa bomo posvetili tudi povračilu stroškov (dnevnice, malica, prevoz na delo) in obračunavanju nadomestil plače v breme delodajalca in ZZZS.

Kdaj: sreda, 20.9.2023 s pričetkom ob 9.00 uri, preko spleta

Trajanje: 3 šolske ure

VSEBINA:

Plača:

 • pojem plače in osnovne plače,
 • sestavine mesečne plače,
 • višine in vrste prispevkov delavca in delodajalca na plačo,
 • rok izplačila plače,
 • način izplačila plače- denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini, …
 • kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in določbe ZIZ,
 • določanje višine plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.

Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje kriterijev.

Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob koncu leta.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – razmejitev med delovnopravno pravico in davčno obravnavo.

Dodatki:

 • dodatki določeni v ZDR-1,
 • dodatki določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
 • dodatki določeni v pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca,
 • določanje višine dodatkov,
 • koliko je min in koliko max dodatka,
 • od katere osnove se dodatek obračunava,
 • kateri dodatki se med seboj izključujejo,
 • dodatek za delovno dobo – določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom, ali se obračunava tudi od nadomestila plače.

Minimalna plača:

 • višina minimalne plače,
 • minimalna osnova za obračun prispevkov,
 • doplačilo do minimalne plače in ali je del plače,
 • kaj je osnova za obračun dodatkov,
 • kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti,
 • kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo.

Povračilo stroškov v zvezi z delom:

 • prevoz na delo: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, način obračuna mesečnega povračila v primeru odsotnosti delavca, delo od doma,
 • regres za prehrano: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, delo od doma,
 • dnevnice za službeno pot doma in v tujino: rok izplačila, kje je določena višina, kako se šteje čas, kakšna je višina neobdavčenega izplačila.

Nadomestilo plače:

 • katera nadomestila plače so v breme delodajalca in katera v breme ZZZS ali drugih izplačevalcev,
 • način izračunavanja osnove za nadomestilo,
 • kaj se všteva v osnovo za nadomestilo, če bremeni delodajalca in kaj, če je v breme ZZZS,
 • kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca,
 • kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal,
 • zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
 • zaradi katerih razlogov delavca le-temu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini ,ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače.

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Brezplačni spletni seminar je namenjen izključno članom OOZ Radovljica. Prijave zbiramo do torka, 19.9.2023 do 12. ure na telefon 04 53 20 282 ali 051 421 577 – Vesna Odar, tudi na mail vesna.odar@ozs.si.

Na dan seminarja boste prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.